Zaproszenie dla NGO do zgłaszania kandydatów do Komitetów Sterujących Programów NIW
Władze Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłaszają nabór na przedstawicieli organizacji obywatelskich do Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Instytutu. To wyjątkowa okazja dla lokalnych organizacji pozarządowych na bezpośredni wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
  1. Ogłoszenie naboru do Komitetów Sterująco-Monitorujących.
  2. Możliwość zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe.
  3. Rola przedstawicieli w kształtowaniu programów NIW-CRSO.

Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności oraz Dyrektor NIW-CRSO zapraszają do udziału w naborze przedstawicieli organizacji obywatelskich do Komitetów Sterująco-Monitorujących Programów Instytutu. Jest to szansa dla lokalnych organizacji, aby mieć realny wpływ na kierunki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zgłaszać kandydatów mogą organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych, a także inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta, z dnia 24 kwietnia 2003 r., reguluje działalność organizacji pożytku publicznego i wolontariatu, co daje szerokie możliwości współpracy.

Przedstawiciele wybrani do Komitetów Sterująco-Monitorujących będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu i monitorowaniu programów realizowanych przez Narodowy Instytut Wolności. To odpowiedzialne zadanie, które wymaga zaangażowania i wiedzy na temat funkcjonowania organizacji obywatelskich.

Warto podkreślić, że udział w takich komitetach to nie tylko prestiż, ale również realna możliwość wpływania na decyzje dotyczące rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zachęcamy wszystkie zainteresowane organizacje do zgłaszania swoich przedstawicieli.

Jeżeli jesteś częścią organizacji pozarządowej lub związku organizacji, to jest to doskonała okazja, aby włączyć się w działania na rzecz społeczności lokalnej i mieć realny wpływ na decyzje podejmowane na szczeblu krajowym. Skorzystaj z tej szansy i zgłoś swoich kandydatów już dziś!


Źródło: Powiat Raciborski