Konsultacje społeczne nadania statutu Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 21 maja 2023 r. do dnia 29 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2023.html oraz w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, tel.: (32) 45-97-347.