Co dalej z Parkiem Kulturowym?
Co dalej z Parkiem Kulturowym?


Projekt uchwały o parku kulturowym został zmieniony, wprowadzono m. in. lżejsze zasady dotyczące ogródków gastronomicznych. Nowy projekt czeka na pozytywną opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Po przedłożeniu projektu uchwały radnym na odpowiednie komisje i na sesję Rady Miasta Racibórz w listopadzie 2021r. a także w grudniu 2021 r., w toku rozmów i dyskusji na temat przedmiotowej uchwały, zostały wprowadzone następujące zmiany w jej treści:

- uległy zmianie zapisy § 14 dotyczące ogródków gastronomicznych,

- zmieniono wysokość szyldów oraz neonów rurkowych na nie większą niż 50 cm,

- dodano słowniczek,

- powiększono teren parku o ul. Stalmacha do ul. Winnej oraz zmieniono mapę określającą granice parku,

- dodano określenie granic parku poprzez wymienienie ulic w obrębie których znajduje się teren parku,

- zmieniono datę dostosowania do przepisów uchwały na datę dzienną 30.06.2023,

- po analizie przez radcę prawnego usunięto z zapisów końcowych następujące treści:

"Zapisy § 26 nie zwalniają z obowiązku uzyskania odpowiednich opinii zezwoleń i pozwoleń wynikających z przepisów odrębnych w celu realizacji przedsięwzięć podejmowanych"

oraz

"Adresaci wniosku o uzyskanie stosownych zezwoleń i pozwoleń zobowiązani są do przestrzegania na obszarze Parku zasad ochrony krajobrazu kulturowego i dziedzictwa określonych niniejszą uchwałą".

Radni na wspomnianych sesjach nie podjęli głosowania nad uchwałą, postanowili przenieść jej procedowanie na kolejną sesję. Tymczasem zmiany w projekcie uchwały w stosunku do wersji przedstawionej w listopadzie a pozytywnie zaopiniowanej przez Śląskiego Konserwatora Zabytków są tak znaczące, że uznano, że projekt w nowej wersji wymaga ponownego zaopiniowania przez ŚWKZ. Po otrzymaniu pozytywnej opinii zostanie przedłożony na najbliższą sesję w celu podjęcia uchwały. W dyskusji nad treścią uchwały podczas ostatnich sesji i komisji rady brały udział przedstawicielki Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach a także restauratorzy z Rynku. To głos restauratorów przy poparciu radnych opozycji zadecydował o złagodzeniu przepisów dotyczących ogródków gastronomicznych.

Przypomnijmy, Miasto Racibórz w grudniu 2019 r.  z przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego.  Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Projekt uchwały Park Kulturowy.pdf 22-01-10 10:04 1.52MB pobierz plik: Projekt uchwały Park Kulturowy.pdf