Zakończył się I etap remontu dachu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu.

Na przedmiotowe prace Miasto Racibórz udzieliło w 2021 r. uchwałą rady miasta dotację w kwocie 400 000,00 zł. Zakres prac obejmował wymianę pokrycia dachu wraz z przebudową więźby dachowej części wysokiej budynku kościoła.

Kościół farny w Raciborzu to jeden z najstarszych kościołów Raciborza i Śląska, został wybudowany w 1205 r. Pomimo licznych przebudów do dzisiaj zachował cechy stylu gotyckiego. m.in. w rzucie na planie krzyża łacińskiego, w proporcjach, w pięknym gwieździstym sklepieniu oraz konstrukcji szkarpowej. Dach kościoła wymagał pilnej przebudowy - miejscowe przecieki prowadziły do nieodwracalnych zniszczeń więźby a tym samym do zachwiania stabilności jej konstrukcji, co mogło spowodować katastrofę. Zagrożenie stanowiły także notorycznie spadające dachówki. Podczas prac naprawiono więźbę a także całkowicie wymieniono pokrycie dachu, materiałem odpowiadającym historycznemu – dachówkami karpiówkami układanymi w koronkę.
 Kościół farny to świadectwo bogatej historii miasta o średniowiecznej proweniencji. Jego zachowanie jako materialnego dziedzictwa jest bez wątpienia w naszym interesie społecznym, dlatego rada miasta zdecydowała się udzielić dotacji w celu ratowania tej świątyni. Dodatkowo jest dominantą architektoniczną raciborskiej starówki a jego dach stanowi mocny wizualny akcent śródmieścia i tym samym stanowi o urodzie starego miasta.
Kościół pw. WNMP jest wpisany do rejestru zabytków od 1998 r. Udzielona dotacja stanowi 32,47% wszystkich kosztów kwalifikowanych zadania poniesionych w 2021 r. Koszty te wyniosły 1306 918,70 zł. Odbiór prac odbył się 23 listopada 2021 r. z udziałem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pana Łukasza Konarzewskiego oraz miejskiej konserwator zabytków Raciborza, pani Marii Olejarnik. Konieczny do wykonania jest także drugi etap prac obejmujący dach w części niższej, nad prezbiterium kościoła.