Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Racibórz

Luk Palmen pokieruje pracami nad Programem Wspierania Przedsiębiorczości
Luk Palmen pokieruje pracami nad Programem Wspierania Przedsiębiorczości

W raciborskim magistracie ruszają prace nad nowym Programem Wpierania Przedsiębiorczości do roku 2027. Kieruje nimi Luk Palmen – doświadczony i ceniony ekspert w dziedzinie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami. Termin obowiązywania dotychczasowego programu, który określał kierunki rozwoju gospodarczego miasta upłynął z końcem 2020 roku. Jego efekty to m. in. utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, wdrożenie programu Lokale na start, wyodrębnienie terenów inwestycyjnych i ich sprzedaż, w tym pozyskanie inwestorów na tereny przy ul. Cecylii/Gospodarczej, 1 maja i Bartka Lasoty. Pora na aktualną diagnozę i opracowanie nowego pakietu działań dla gospodarki, będącej motorem rozwoju miasta.

Program Wspierania Przedsiębiorczości. Co to takiego?

Program Wspierania Przedsiębiorczości to rodzaj dokumentu operacyjnego obejmującego diagnozę stanu lokalnej gospodarki oraz określenie kierunków rozwoju gospodarczego miasta w celu zwiększenia jego konkurencyjności. Jego opracowanie zbiega się w czasie z tworzeniem „Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2030”. W ramach prac analizie poddane zostaną m.in. najważniejsze wskaźniki gospodarcze, czynniki i bariery rozwoju miasta, potencjał: terenów inwestycyjnych, kadrowy, czy sektora przedsiębiorców. Zaplanowane zostaną działania istotne dla rozwoju gospodarki, w tym nakreślone zostaną koncepcje: promocji gospodarczej Raciborza, rozwoju specjalizacji gospodarczych miasta, a także wsparcia rozwoju lokalnego biznesu.

Jak będzie powstawać dokument?

W ramach prac nad programem prowadzone będą badania ankietowe wśród różnych grup (m. in. firm, instytucji otoczenia biznesu, start-upów, studentów, samorządowców). Odbędą się także warsztaty projektowo-wdrożeniowe  oraz  konsultacje społeczne z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami władz miasta, osobami zaangażowanymi we wspieranie rozwoju. Działaniom tym będzie towarzyszyć  kampania informacyjno-promocyjna.
Termin realizacji i opracowania ostatecznej wersji Programu do przyjęcia przez Radę Miasta Racibórz to 15.12.2021 r.

Kilka zdań o twórcy programu

Luk Palmen - urodził się w 1972 roku w Belgii. W 1994 roku ukończył kierunek zarządzania w biznesie i ekonomii na Wyższej Szkole Ekonomii w Limburgii, a w 1995 roku podyplomowe studia z zakresu polityki międzynarodowej w Antwerpii. W 2000 roku rozpoczął pracę w Biurze Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zaangażował się w przygotowanie projektów w ramach PHARE i innych programów europejskich. W 2001 roku zainicjował współpracę między Województwem Śląskim a Limburgią w Belgii. Jako pracownik Agencji Rozwoju Limburgii Luk Palmen był menadżerem projektu RIS-Silesia 2001-2004, koordynatorem programu szkoleniowego PLATO-Silesia 2002-2003 oraz udzielał wsparcia organizacjom działającym w obszarze rozwoju gospodarki. W okresie 2005-2007 prowadził trzy projekty: "Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach", "Jednostka zarządzająca regionalnym systemem innowacji" oraz "Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających w województwie śląskim". Jest menedżerem ds. innowacji i kooperacji Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Obecnie Luk Palmen jest prezesem zarządu InnoCo Sp. z o.o., która angażuje się w procesy rozwoju innowacji. Ostatnie opracowania strategiczne na rzecz miast i regionu przy współudziale Luka Palmena, to m. in. wraz z M. Baronem: "Bielsko-Biała: gospodarka na wysokim poziomie. Plan działań na lata 2017-2025", "Program Działań Strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022", "Międzysektorowe Specjalizacje Gospodarcze Województwa Śląskiego", "Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2016-2023", "Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022".