Zarządzeniem  Nr 2272/2022 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21 grudnia 2022 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania  publicznego w 2023 r. p.n.   „Prowadzenie magazynu z pomocą humanitarną” z zakresu „Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą”

Przyznana dotacja jest równa dotacji wnioskowanej.

W przypadku, gdy dotacja została udzielona w pełnej wysokości złożona oferta jest wiążąca.

W terminie do 26.01.2023 r.  prosimy o dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań:

1) kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (dopuszcza się przedłożenie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego).

W celu skutecznego podpisania umowy prosimy o dostarczenie także:

1) pisemnej informacji o sposobie reprezentacji oferenta wobec organu administracji publicznej – Prezydenta Miasta Racibórz, w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy umocowania (np. statut, pełnomocnictwo czy też inna podstawa).

2) pisemnej informacji o numerze rachunku bankowego, na który zostanie przelana przyznana dotacja.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych ,
tel. +48 32 7550621, e-mail: , www.raciborz.pl

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie 2321-2023.pdf 23-01-24 14:12 254.58KB pobierz plik: Zarządzenie 2321-2023.pdf