Konsultacje społeczne w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 8 sierpnia 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem https://bip.powiatraciborski.pl/organizacje_pozarzadowe/Konsultacje_2022.html oraz w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu tel. (32) 45-97-347.