Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki lokalami w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6.

Wymagania :

1) niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

 

2) dodatkowe:

 1. 1,5 roczny staż pracy w administracji,
 2. znajomość przepisów:
 • ustawy o samorządzie gminnym
 • ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca biurowa 90 %
 2. praca w terenie 10 %
 3. praca przy komputerze
 4. pełny wymiar czasu pracy
 5. planowany termin rozpoczęcia pracy od 01.02.2022 r.
 6. zatrudnienie na czas określony do dnia 28.02.2023 r.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu grudniu 2021 tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

 Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw z zakresu najmu lokali mieszkalnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne.
 • Prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem lokali mieszkalnych przez najemców osobom trzecim.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Racibórz i zarządzeń Prezydenta Miasta Racibórz dotyczących zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz, wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
 • Przyjmowanie od zarządców nieruchomości danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego celem przygotowania zestawienia wyżej wymienionych danych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, o którym mowa w pkt. I ppkt. 2b,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
  w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.

 Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. V
ppkt. 4-9
dostępny jest w  Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce „Praca w Urzędzie” – „Druki do pobrania” lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:

Etap I obejmować będzie test z wiedzy z zakresu ustaw wymienionych w pkt. I  ppkt. 2b.

Etap II obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko podinspektora ds.  gospodarki lokalami  w Wydziale Lokalowym ” w terminie do 21.01.2022 r., w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną – zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone po upływie 14 dni od dnia opublikowania wyników naboru.

Kandydat wybrany do zatrudnienia, podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych podlega skierowaniu do odbycia służby przygotowawczej, o której mowa
w art. 19 niniejszej ustawy.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.