Wyłoniono beneficjentów realizowanego w tym roku projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz- projekt grantowy”. Osoby, które wzięły udział we wspomnianym projekcie zakładającym dofinanoswanie do montażu paneli fotowoltaicznych prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem.

Lista zakwalifikowanych do projektu inwestycji znajduje się w załączniku.

W związku z podpisaniem przez Miasto Racibórz z Województwem Śląskim, w dniu 28.10.2021 roku, umowy dofinansowania projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz- projekt grantowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a także wprowadzeniem w dniu 27.10.2021 uchwałą Rady Miasta Racibórz nr XXXVI/520/2021 zmian w  budżecie Miasta Racibórz na 2021 rok informuję, że w bieżącym roku zostały zapewnione środki na realizację projektu dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników (zgodnie z listą z dnia 28.10.2021r. opublikowaną na stronie www.raciborz.pl w zakładce dla mieszkańców/ekologia/Dotacje do montażu instalacji fotowoltaicznych oraz w załączniku).

Podpisywanie umów nastąpi w następujących terminach:

  • osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 1 do 40 – 8 listopada 2021 roku
  • osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 41 do 80 – 9 listopada 2021 roku
  • osoby zakwalifikowane o pozycji na liście od 81 do 136 – 10 listopada 2021 roku
  • osoby, które nie będą mogły podpisać umowy w ww. terminie – 12 listopada 2021 roku

Umowy podpisywane będą w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pokój 201, w godz. od 9:00 do 14:00, a w dniu 12.11.2021 do godz. 11:30.

Do podpisania umowy należy przygotować:

  • dokument tożsamości,
  • oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na montaż instalacji fotowoltaicznej, jeżeli grantobiorca nie jest jedynym właścicielem,
  • numer konta na który ma zostać przelany grant.

Realizacja projektu w bieżącym roku możliwa jest dla wszystkich Beneficjentów niezależnie od wskazywanego w deklaracji terminu realizacji.

Osoby, które podejmą decyzję o realizacji inwestycji w 2022 roku proszone są o jak najszybsze przekazanie tej informacji w formie pisemnej do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

UWAGA WAŻNE

Zgodnie z wymogami Regulaminu udziału w projekcie oraz ustawy o finansach publicznych osoby, które podpiszą umowę powierzenia grantu w bieżącym roku, będą zobowiązane do złożenia wniosku o wypłatę grantu w terminie umożliwiającym jego realizację w bieżącym roku tj. najpóźniej do dnia 28.12.2021r.

Wypłata grantu w roku 2022 nie będzie możliwa.

Nie złożenie wniosku o wypłatę grantu traktowane będzie jako niewywiązywanie się z realizacji umowy i będzie podstawą do jej rozwiązania.

Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem Grantobiorcy z projektu.

Do wniosku o wypłatę grantu niezbędne jest załączenie dokumentów określonych w §5 ust. 7 Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie m.in.:

  • zdjęcie licznika dwukierunkowego,
  • kopię umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej, wskazującej na korzystanie z rozliczeń prosumenckich i oddawania energii do sieci.
kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Lista podstawowa.pdf 21-11-05 09:25 53.51KB pobierz plik: Lista podstawowa.pdf
pdf Lista uzupełniająca.pdf 21-11-09 07:51 54.98KB pobierz plik: Lista uzupełniająca.pdf
pdf Lista rezerwowa.pdf 21-11-09 07:51 47.14KB pobierz plik: Lista rezerwowa.pdf